Algemene voorwaarden

1. Algemeen

• 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VOF Agrarisch bedrijf van Dijk ( Melk en Vleesboerderij het Binnenveld)
Gevestigd aan de Zuidelijke Meentsteeg 9 3911 TD Rhenen.
Ingeschreven bij kvk bij Arnhem onder handelregisternummer 30149096. Website www.vleesboerderijhetbinnenveld.nl
• 1.2 Vleesboerderij het Binnenveld behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2. Aanbod en Overeenkomst

• 2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Vleesboerderij het Binnenveld is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële Kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd.
• 2.2 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: – De potentiële Koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan Vleesboerderij het Binnenveld verzonden.
• 2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Vleesboerderij het Binnenveld herroepen worden in geval de Koper niet aan de door Vleesboerderij het Binnenveld gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.
• 2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Vleesboerderij het Binnenveld worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Vleesboerderij het Binnenveld kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3. Prijzen

• 3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Koper is de prijs verschuldigd die Vleesboerderij het Binnenveld in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd voor bestellingen die worden verzonden, in zoverre dat zolang niet is betaald, Vleesboerderij het Binnenveld geen producten zal leveren.
• 3.2 Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Vleesboerderij het Binnenveld worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4. Betaling

• 4.1 Bij bestellingen via de Website kan de Koper betalen middels vooruitbetaling en via iDeal.

5. Afhalen, Bezorgen en leveringstijd

• 5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk na betaling klaar gemaakt en klaargezet voor afhalen of bezorgen op het door koper opgegeven bezorgadres. De door Vleesboerderij het Binnenveld aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.
• 5.2 Bestellingen die worden gedaan tot dinsdag 16.00 uur worden op woensdag of donderdag bezorgd. Voor afhalen kan dat vanaf donderdag
• 5.3 Afhalen vindt plaats bij onze boerderij Zuidelijke Meentsteeg 9 3911 TD Rhenen. Levering vindt plaat op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
• 5.4 De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging als bedoeld in artikel
• 5.5 Indien op het beoogde moment van levering door de postbode noch de Koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Vleesboerderij het Binnenveld vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In zulk geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een briefje in uw brievenbus achterlaten. Mocht ook bij de buren niemand thuis zijn, of mocht het afgeven van de bestelling bij buren om andere reden niet mogelijk zijn, zal het pakket geretourneerd worden.
• 5.6 Terstond na ontvangst, bij het bezorgen/afhalen, dient de Koper de producten te controleren. Indien de Koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Koper contact opnemen met. Vleesboerderij het Binnenveld 0651494691 of via de mail bestellingen@vleesboerderijhetbinnenveld.nl. Vleesboerderij het Binnenveld zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gezonden aan het postadres van Vleesboerderij het Binnenveld zoals weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, dan wel te kennen gebracht aan het bezoekadres als weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.
• 5.7 Goederen, waarvan de verpakking niet is geopend en die wederom verkoopbaar kunnen worden geacht, kunnen zonder opgaaf van reden binnen 7 dagen na ontvangst aan Vleesboerderij het Binnenveld worden geretourneerd. De Koper heeft dan recht op vergoeding van de aankoopprijs. De verzendkosten voor het retourneren/ruilen van artikelen zijn voor de Koper. Dit recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die:
– Tot stand zijn gekomen overeenkomstig specificaties van de Koper (maatwerk)
– Door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
– Snel kunnen bederven of verouderen

6. Garantie

• 6.1 Vleesboerderij het Binnenveld garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
• 6.2 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Vleesboerderij het Binnenveld de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, naar keuze van Vleesboerderij het Binnenveld, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan en op verzoek van Vleesboerderij het Binnenveld te retourneren en de eigendom aan Vleesboerderij het Binnenveld te verschaffen.
• 6.3 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Vleesboerderij het Binnenveld, de Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
• 6.4 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

7. Overmacht

• 7.1 In geval van overmacht is Vleesboerderij het Binnenveld niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Vleesboerderij het Binnenveld is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
• 7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

8. Persoonsgegevens

• 8.1 Vleesboerderij het Binnenveld zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door (potentiële) Kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door Vleesboerderij het Binnenveld intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Vleesboerderij het Binnenveld neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

• 9.1 Vleesboerderij het Binnenveld is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
• 9.2 De Koper vrijwaart Vleesboerderij het Binnenveld voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

X